Δημοτολόγιο

Πιστοποιητικά • Ενέργειες

 • Χορήγηση πιστοποιητικού οικογενειακής κατάστασης
  Απαιτείται αίτηση του ενδιαφερομένου ή πρώτου βαθμού συγγενή. (Αίτηση)
 • Χορήγηση πιστοποιητικού γέννησης
  Απαιτείται αίτηση του ενδιαφερόμενου ή πρώτου βαθμού συγγενή. (Αίτηση)
 • Χορήγηση πιστοποιητικού εντοπιότητας
  Απαιτείται αίτηση του ενδιαφερόμενου ή πρώτου βαθμού συγγενή. (Αίτηση)
 • Χορήγηση Πιστοποιητικού Ταυτοπροσωπίας
  Για Ανήλικο (κάτω των 12 ετών):
  • Αίτηση του γονέα
  • Υπεύθυνη δήλωση (... ο εικονιζόμενος στη Φωτογραφία είναι το τέκνο μου....)
  Φωτοτυπία ταυτότητας γονέα
  Δύο φωτογραφίες του ανηλίκου
 • Χορήγηση Πιστοποιητικού Έκδοσης Ταυτότητας
  Απαιτείται αίτηση του ενδιαφερομένου ή πρώτου βαθμού συγγενή. (Αίτηση)
 • Χορήγηση Πιστοποιητικού ταυτοπροσωπίας (διπλοεγγεγραμμένου) σε περίπτωση εκλογών
  Απαιτούνται αίτηση του ενδιαφερομένου και φωτοτυπία ταυτότητας. (Αίτηση)
 • Χορήγηση ληξιαρχικής πράξης γέννησης, γάμου, συμφώνου συμβίωσης, θανάτου. (Αίτηση)


 • Διόρθωση Ηλικίας
  Απαιτούνται αίτηση ενδιαφερόμενου και ληξιαρχική πράξη γέννησης που να έχει συνταχθεί σε 90 ημέρες από τη γέννηση. (Αίτηση)
  Σε περίπτωση που δεν υπάρχει Ληξιαρχική πράξη γέννησης, η διόρθωση γίνεται με βεβαίωση βάπτισης, πιστοποιητικό Δημοτικού Σχολείου, παλαιό δελτίο ταυτότητας ή διαβατηρίου ή πιστοποιητικό γεννήσεως που να έχει εκδοθεί από τα παλαιά και μη ισχύοντα Δημοτολόγια, Διαβατήριο και Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986 στην οποία να αναφέρεται το έτος γέννησης.
 • Διόρθωση κυρίου ονόματος
  Απαιτούνται αίτηση ενδιαφερόμενου και ληξιαρχική πράξη γέννησης στην οποία να έχει καταχωρηθεί το κύριο όνομα. (Αίτηση)
  Σε περίπτωση που δεν υπάρχει ληξιαρχική πράξη γέννησης, υποβάλλονται βεβαίωση εφημερίου ή οικείου θρησκευτικού λειτουργού τεμένους ή συναγωγής και Υπεύθυνη Δήλωση.

 • Διόρθωση τόπου γέννησης ή θρησκεύματος
  Απαιτούνται αίτηση ενδιαφερόμενου και ληξιαρχική πράξη γέννησης στην οποία να έχει καταχωρηθεί η διόρθωση. (Αίτηση)
  Σε περίπτωση που δεν υπάρχει ληξιαρχική πράξη γέννησης, υποβάλλονται βεβαίωση εφημερίου ή οικείου θρησκευτικού λειτουργού τεμένους ή συναγωγής και Υπεύθυνη Δήλωση.

 • Προσθήκη στοιχείων (κυρίου ονόματος, πατρωνύμου, μητρωνύμου, επωνύμου πατέρα, επωνύμου μητέρας, γένος μητέρας, ημερ. γέννησης, βαθμός γάμου κ.α)
  Απαιτούνται αίτηση ενδιαφερομένου, ληξιαρχική πράξη γεννήσεως, πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης γονέων (όπου χρειάζεται), βεβαίωση στοιχείων από άλλο Δήμο (όπου χρειάζεται). (Αίτηση)
 • Αλλαγή στοιχείων τέκνου λόγω αναγνώρισης & εγγραφή στο Δημοτολόγιο
  Απαιτούνται ληξιαρχική πράξη γέννησης με καταχωρημένη την αναγνώριση στην οποία αναφέρεται ο προσδιορισμός επωνύμου και πού είναι δημότης το τέκνο και εκούσια αναγνώριση, από συμβολαιογράφο ή δικαστήριο. (Αίτηση)

 • Πιστοποίηση αλλαγής διεύθυνσης για τους εκλογικούς καταλόγους
  Απαιτείται αίτηση ενδιαφερόμενου. (Αίτηση)
 • Δήλωση συμφώνου συμβίωσης
  Απαιτούνται συμβολαιογραφική πράξη συμφώνου συμβίωσης και αστυνομικές ταυτότητες του ζεύγους.
  Το σύμφωνο συμβίωσης δηλώνεται με επιτόπια παρουσία στο Ληξιαρχείο της Δημοτικής Ενότητας της έδρας του συμβολαιογράφου, από τον ένα εκ των δύο συμβαλλομένων ή τον συμβολαιογράφο που το συνέταξε ή τρίτο πρόσωπο (με ειδικό συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο).