Συντονισμός εργασιών εκσκαφής παρόχων

Συντονισμός εργασιών εκσκαφής παρόχων


Δημοσιοποιείται σχέδιο οριζοντιογραφίας οδών που έχει κατατεθεί από την Cosmote - Mobile - Telecommunications S.A. για τη χορήγηση δικαιωμάτων διέλευσης δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών στο Δήμο Αγ. Δημητρίου, σύμφωνα με τις υπ'…
Δημοσιοποιείται σχέδιο οριζοντιογραφίας οδών που έχει κατατεθεί από την VODAFONE - PANAFONE AE για τη χορήγηση δικαιωμάτων διέλευσης δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών στο Δήμο Αγ. Δημητρίου, σύμφωνα με την υπ' αρ.…
Δημοσιοποιείται σχέδιο οριζοντιογραφίας οδών που έχει κατατεθεί από την ΟΚΩ (ΟΤΕ ΑΕ) για τη χορήγηση δικαιωμάτων διέλευσης δικτύων ηλεκτρονικών ρπικοινωνιών στο Δήμο Αγ. Δημητρίου, σύμφωνα με την υπ' αρ. 38122/17-11-2016…
Δημοσιοποιείται σχέδιο οριζοντιογραφίας οδών που έχει κατατεθεί από τη VODAFONE - ΠΑΝΑΦΟΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ για τη χορήγηση δικαιωμάτων διέλευσης δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών στο Δήμο Αγ. Δημητρίου, σύμφωνα με…
Δημοσιοποιείται σχέδιο οριζοντιογραφίας οδών που έχει κατατεθεί από την ΟΚΩ (ΟΤΕ ΑΕ) για τη χορήγηση δικαιωμάτων διέλευσης δικτύων ηλεκτρονικών ρπικοινωνιών στο Δήμο Αγ. Δημητρίου, σύμφωνα με την υπ' αρ. 42058/19-12-2016…
Σελίδα 1 από 4