Κοινωνική Μέριμνα

Κοινωνική Μέριμνα


Στο Δήμο Αγ. Δημητρίου η κοινωνική πολιτική ασκείται μέσω της λειτουργίας των προγραμμάτων δομών της Κοινωνικής Υπηρεσίας και της Υπηρεσίας Υγείας & Πρόνοιας, αλλά και από τις δράσεις που αναπτύσσει ο Οργανισμός Παιδείας, Κοινωνικής Αλληλεγγύης & Προστασίας (ΟΠΚΑΠ).
Οι δομές κοινωνικής μέριμνας και αλληλεγγύης αφορούν στην ανάπτυξη προγραμμάτων για την άμεση και ουσιαστική υποστήριξη πολιτών που έχουν ανάγκη.
Στόχος των κοινωνικών δομών του Δήμου είναι η επανένταξη των ωφελούμενων ατόμων στην αγορά εργασίας και την ενεργό κοινωνική δράση, αλλά και η άρση των συνεπειών της ανεργίας και η ψυχοκοινωνική ενδυνάμωσή τους με τη συστηματική παρακολούθηση από το επιστημονικό προσωπικό της Κοινωνικής Υπηρεσίας του Δήμου (κοινωνικούς λειτουργούς, ειδικούς ψυχικής υγείας κ.λπ.). 

Κοινωνική Υπηρεσία 

Η Κοινωνική Υπηρεσία του Δήμου απευθύνεται σε όλους τους κατοικους έως 60 ετών που χρειάζονται ψυχοκοινωνική στήριξη. Παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες με εξειδικευμένο προσωπικό (κοινωνικούς λειτουργούς και ψυχολόγους), ατομικά ή ομαδικά. Αναλαμβάνει την ενημέρωση και παραπομπή για προνοιακά θέματα, τη
διεξαγωγή κοινωνικών ερευνών, εισαγγελικών παραγγελιών, τη διασύνδεση με φορείς πρόνοιας και υγείας. Επιπλέον, με την οργάνωση ομιλιών ή εκδηλώσεων ασχολειται με τη πρόληψη και την αντιμετώπιση ψυχοκοινωνικών προβλημάτων. Ακόμη, υλοποιεί και εποπτεύει τα προγράμματα καταπολέμησης της φτώχειας και δημιουργεί δράσεις για την αύξηση της κοινωνικής συνοχής. Η Κοινωνική Υπηρεσία παρέχει: 
1. Ατομική Συμβουλευτική 
2. Ενημέρωση και παραπομπή για κοινωνικοπρονοιακά θέματα
3. Κοινωνικές έρευνες
4. Εισαγγελικές παραγγελίες
5. Εκτακτες οικονομικές ενισχύσεις
6. Παιδική προστασία
7. Διασύνδεση με φορείς υγείας και κοινωνικής προστασίας (παραπομπές)
8. Λειτουργία ομάδων προσωπικής ανάπτυξης, γονέων, ειδικών θεμάτων κ.λπ.
9. Οργάνωση ομιλιών ,εκδηλώσεων για τη πρόληψη και την αντιμετώπιση ψυχοκοινωνικών προβλημάτων
10. Υλοποίηση και εποπτεία των προγραμμάτων καταπολέμησης της φτώχειας 
11. Εθελοντισμός

Aντίστοιχα προγράμματα για κατοίκους άνω των 60 ετών προσφέρουν τα ΚΑΠΗ της περιοχής (πληροφορίες στο τηλέφωνο: 210 9930211). Επίσης, το Τμήμα Υγείας και Πρόνοιας υλοποιεί για όλους τους δημότες τα προγράμματα απαλλαγής δημοτικών τελών και κοινωφελούς εργασίας (σε συνεργασία με το υπουργείο Δικαιοσύνης) και ελέγχει τη λειτουργία των ιδιωτικών παιδικών σταθμών της περιοχής.


 Δικαιολογητικά για διάφορες παροχές


Μελέτη της Περιφέρειας Αττικής για την Κοινωνική Ένταξη
και την καταπολέμηση της φτώχειας (2014)