Πίνακας κατάταξης αιτήσεων για την πρόσληψη λογοθεραπευτή/τριας από τον ΟΠΚΑΠ

Ο Οργανισμός Παιδείας, Κοινωνικής Αλληλεγγύης & Προστασίας (ΟΠΚΑΠ) ανακοινώνει τον πίνακα κατάταξης των αιτήσεων που υποβλήθηκαν για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με ένα άτομο με αντικείμενο την εκτέλεση του έργου «Λογοθεραπευτική εκτίμηση των παιδιών μέσω εξατομικευμένης αξιολόγησης για την σωστή ανάπτυξη και την ψυχική υγεία τους και ενημέρωση γονέων».-