Πρόσληψη ενός ατόμου για την κάλυψη αναγκών του ΟΠΚΑΠ

Η Πρόεδρος του Οργανισμού Παιδείας, Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Προστασίας του Δήμου Αγ. Δημητρίου ανακοινώνει τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ενός ατόμου για την κάλυψη αναγκών του Νομικού Προσώπου, με αντικείμενο την εκτέλεση του έργου: α) «Ιατρική παρακολούθηση και ενημέρωση της ατομικής καρτέλας των νηπίων».-