Πρόσκληση Χορήγησης Υποτροφιών ΙΚΥ

Το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών σε εφαρμογή της με αριθμ. 11434/17-10-2014 Υπουργικής απόφασης του ΥΠΑΙΘ (ΦΕΚ 2850/Β/22-10-2014, ΑΔΑ: 7ΞΠΤ9-ΨΞΞ) ανακοινώνει την προκήρυξη είκοσι δύο (22) περίπου θέσεων για το Πρόγραμμα Υποτροφιών ΙΚΥ- ΕΟΧ με σκοπό την εκπόνηση μεταδιδακτορικής έρευνας ή τμήματος διδακτορικής διατριβής σε Πανεπιστημιακά Ιδρύματα και Οργανισμούς της Νορβηγίας, της Ισλανδίας ή του Λιχτενστάιν για το ακαδ. έτος 2014-2015.
Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων είναι η 9η Ιανουαρίου 2015. Περισσότερα...