Σχέδιο Δράσης για την μείωση των εκπομπών CO2 στο Δήμο Αγίου Δημητρίου

Σκοπός του Σχεδίου Δράσης είναι ο εντοπισμός και η αξιολόγηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων και η καταγραφή της υπάρχουσας κατάστασης, από πλευράς ενεργειακής κατανάλωσης, στο Δήμο Αγίου Δημητρίου, καθώς και η διατύπωση προτάσεων για τη μείωση των εκπομπών του CO2 στο Δήμο, στο πλαίσιο της συμμετοχής και ένταξήςτου στο «Σύμφωνο των Δημάρχων».